21 sep

НОВА ПИЈАЦА У КАЛУЂЕРИЦИ

Оглас о јавној лицитацији

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
На основу Одлуке Надзорног одбора бр.520 од 18.09.2015.године расписује се:
Оглас о јавној лицитацији
– Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци у Калуђерици, Краља Петра I.
– За продају пољопривредно-прехрамбених производа -индивидуални пољопривредни произвођачи тезге под редним бр
– 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;14;15;16;17;18;19;20;21;22;26;27;28;29;30;31;32;33;34.
– За СТР, СЗР тезга под редним бр
– 11;12;13;23;24;25;35;36;37;38 (уколико не буде заинтересованих закупаца за СТР,СЗР тезге ће моћи да лицитирају и индивидуални пољопривредни произвођачи) Тезге под редним бр: 13;25 и 37 намењене су искључиво продаји непрехрамбених производа.
– Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.
Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .
Депозит се може платити најкасније до 27.09.2015 до 13h на благајни предузећа на пијаци у Гроцкој или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит се враћа.
Излицитирана опрема важи за време које ће бити прецизирано уговором о закупу, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.
Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до 27.09.2015.године).
Јавна лицитација обавиће се дана 28.09.2015.године са почетком у 09:00 часова у просторијама МЗ Калуђерица, Краља Петра I бр7a.
Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.
Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8501-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.