Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Статут предузећа

На основу Закона о јавним предузећима чл. 18. ст.1. тачка 8.(“Сл.гласник РС“ бр.119/2012), и Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ бр.023-41 од 13.11.2013, Надзорни одбор Јавног  предузећа „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“, на својој седници од 23.12.2013.год. доноси

СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно предузеће „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ (у даљем тексту: Јавно предузеће), основано је Одлуком бр. 023-41 Скупштине општине Гроцка (у даљем тексту: Оснивач) од 13.11.2013. године.

Члан 2.

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а које обухватају:

 • управљање, одржавање и изградња гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), стара се о прибављању локација за проширење истих, сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
 • управљање пијацама и вашарима,  комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
 • успостављање и организација превоза скелом.
Члан 3.

Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног предузећа и овим Статутом.

Члан 4.
 • Овај Статут садржи одредбе о:
 • називу и седишту Оснивача
 • пословном имену и седишту Јавног предузећа
 • печату и штамбиљу
 • делатности Јавног предузећа
 • унутрашњој организацији Јавног предузећа
 • одговорности за обавезе
 • заступању и представљању
 • имовини Јавног предузећа
 • начину распоређивања добити, односно покрићу губитака и сношењу ризика
 • правима, обавезама и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу
 • планирању рада и развоја
 • саставу, избору и опозиву органа
 • пословној тајни
 • статусној промени и промени облика предузећа
 • заштити и унапређењу животне средине
 • општим актима Јавног предузећа
 • јавности у раду
 • другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју је Јавно предузеће основано.

2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општине Гроцка, Булевар ослобођења 39, Гроцка.

Скупштина општине Гроцка уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.

3. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

Јавно предузеће послује под пуним пословним именом Јавно предузеће „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“.

Седиште Јавног предузећа је у Гроцкој,  Хајдук Станкова бб.

 Члан 7.

Одлуку о промени пословног имена и седиште доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

4. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 8.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању, у преписци и у другим случајевима када се пољављује као субјекат у правном промету.

Печат Јавног предузећа је округлог облика пречника на коме је исписано пуно пословно име и седиште предузећа, без означавања назива улице и кућног броја.

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика, на коме је исписано пословно име и седиште предузећа без означавања назива улице и кућног броја, са местом за датум и деловодни број.

Пословно име и седиште на печату и штамбиљу исписани су на српском језику, ћириличним писмом.

Члан 9.

Одлуку о промени печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

5. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.

Претежна делатност Предузећа је:

 • 9603   Погребне и сродне делатности

Осим наведене претежне делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

 • 6820   Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 • 6810   Куповина и продаја властитих некретнина
 • 5210   Складиштење
 • 4781   Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
 • 5030   Превоз путника унутрашњим пловним путевима
 • 5040   Превоз терета унутрашњим пловним путевима
 • 0130    Гајење садног материјала
 • 0119    Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
 • 0129    Гајење осталих вишегодишњих биљака
 • 0210    Гајење шума и остале шумарске делатности
 • 0240    Услужне делатности у вези са шумарством
 • 4622    Трговина на велико цвећем и садницама
 • 4776    Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима , кућним љубимцима, и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Члан 11.

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса.

Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача.

6. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 12.

Организација рада и пословања Јавног предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини радници.

Члан 13.

Јавно предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица на начин да се обезбеде услови прописани законима и другим позитивним прописима.

Члан 14.

Унутрашња организација и ситематизација послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се утврђује општим актом.

7. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 15.

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна одговорност).

Организациони делови Јавног предузећа немају овлашћења у правном промету.

8. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 16.

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.

Директор предузећа је овлашћен да у име предузећа у оквиру делатности предузећа закључује уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.

Члан 17.

Директор, као заступник Јавног предузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.

Директор Јавног предузећа може генералним и специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике или на лица изван Јавног предузећа.

У случају одсутности директора или његове спречености Јавно предузеће заступа и представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти.

9. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.

Оснивач Јавног предузећа има следећа права:

 • право управљања Јавним предузећем на начин утврђен законом и Одлуком о оснивању Јавног предузећа
 • право на учешће у расподели добити Јавног предузећа
 • право да буду информисани о пословању Јавног предузећа
 • право да учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по намирењу обавеза
 • друга права у складу са законом.
Члан 19.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Предузеће основано, Скупштина општине Гроцка даје сагласност на:

 • Статут Предузећа;
 • давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
 • располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса;
 • улагања капитала;
 • статусне промене;
 • акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и
 • друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим Статутом.
Члан 20.

У случају поремећаја у пословању Предузећа, Скупштина општине Гроцка предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

 • разрешење Надзорног одбора и директора,
 • ограничење права огранка Предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,
 • ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
 • друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.
Члан 21.

У случају поремећаја у пословању Предузећа, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито промену унутрашње организације Предузећа.

Члан 22.

Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Члан 23.

Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Члан 24.

Јавно предузеће послује под тржишним условима у складу са законом који уређује услове и начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 25.

Предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности за које је основано, у складу са Законом о привредним друштвима.

Предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Гроцка, као оснивач, према Јавном предузећу.

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Гроцка.

10. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 26.

Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуком о оснивању.

Члан 27.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Гроцка.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком оснивача.

Члан 28.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине општине Гроцка.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Гроцка стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела.

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

Члан 25.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина општине Гроцка, као оснивач, у складу са законом.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.

 Члан 26.

Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

 • продајом производа и услуга,
 • из кредита,
 • из донација и поклона,
 • из буџета Оснивача буџета Града Београда и буџета Републике Србије и
 • из осталих извора, у складу са законом.

11. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

 Члан 27.

Јавно предузеће остварује приходе и стиче добит продајом производа и вршењем услуга на тржишту.

Добит се утврђује периодичним обрачуном и годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о рачуноводству о утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Члан 28.

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, првенствено се расподељује за финансирање развоја Јавног предузећа, покриће губитака из ранијих година, или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и  Одлуком о оснивању Јавног предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 29.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 30.

Јавно предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и програмом пословања Јавног предузећа, а на основу одлуке Надзорног одбора.

Одлуку о задужењу Јавног предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских организација доноси Надзорни одбор.

На одлуку о задужењу Јавног предузећа сагласност даје надлежни орган Оснивача, када се ради о задужењу веће вредности.

Одлуку о томе шта представља задужење веће вредности из става 3. овог члана доноси Надзорни орган уз сагласност оснивача.

12. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 31.

Основе пословне политике утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа, које се заснивају на годишњем, средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.

На планове рада и развоја из предходног става сагласност даје Оснивач.

Члан 32.

Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност Оснивача.

Јавно предузеће доноси нарочито следеће планове:

1.                  дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и

2.                  годишње програме пословања

Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора.

На захтев надлежног органа Оснивача,  Јавно предузеће учествује у припремању нацрта планова и програма из надлежности Оснивача, а који су везани за делатност Јавног предузећа.

Члан 33.

Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је да:

 • осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности, гарантује квалитет услуга,
 • утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,
 • сарађује са другим заинтересоваиним субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима односно корисницима услуга.
Члан 34.

Јавно предузеће поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштини општине за који је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом.

Ако у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене који одговарају ново насталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.

13. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ ОРГАНА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Oргани предузећа су:

 1. Надзорни одбор
 2. директор

Надзорни одбор

Члан 36.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог репрезентативног синдиката запослених у Јавном предузећу.

Члан 37.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

 • да је пунолетно и пословно способно;
 • да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
 • најмање три године искуства на руководећем положају;
 • да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
 • да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Члан 38.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

 • надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
 • оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
 • пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:

 1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији;
 2. усваја извештај о степену реализације програма пословања;
 3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
 4. надзире рад директора:
 5. врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
 6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
 7. утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
 8. доноси статут уз сагласност оснивача,
 9. одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
 10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача;
 12. закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.
 13. врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

Члан 41.

Надзорни одбор на првој седници, на предлог председника, већином гласова свих чланова доноси пословник о свом раду.

Члан 42.

Седнице Надзорног одбора одржавају се у седишту Јавног предузећа.

Седницом председава председник Надзорног одбора или члан Надзорног одбора кога председик овласти за то.

Седница може да се одржи када јој присуствује већина чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова, јавним гласањем.

Ако су гласови чланова при одлучивању једнако опредељени, одлучујући је глас председника Надзорног одбора.

О седници Надзорног одбора води се записник.

Члан 43.

Сва остала питања у вези са радом и одлучивањем Надзорног одбора регулисаће се пословником о раду Надзорног одбора.

Директор Јавног предузећа

Члан 44.

Директор одговара за резултате пословања и за законитост рада Јавног предузећа.

Члан 45.

Директор у складу са законом одговара материјално за штету нанету Јавном предузећу доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен, а са којим је нанео штету Јавном предузећу.

Члан 46.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове:

 • да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
 • да има најмање једну годину радног искуства на руководећим пословима,
 • да има радно искуство у комуналним делатностима минимално једну годину.

Учесници конкурса за именовање директора Јавног предузећа дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм који намеравају да остваре у циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити.

Члан 47.

Директор Јавног предузећа:

 1. представља и заступа предузећа;
 2. организује и руководи процесом рада;
 3. води пословање предузећа;
 4. одговара за законитост рада предузећа;
 5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
 6. предлаже финансијске извештаје;
 7. извршава одлуке надзорног одбора;
 8. врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.
Члан 48.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

Члан 49.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Члан 50.

Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

Члан 51.

Скупштина општине може разрешити директора пре истека мандата под условима предвиђеним законом.

Члан 52.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Оснивач доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.

Члан 53.

Оснивач именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:

 1. уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата, или формирања новог предузећа.
 2. уколико буде донето решење о суспензији директора;
 3. у случају смрти или губитка пословне способности директора.

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима Оснивач може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

14. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 54.

Одлуке о статусној промени Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

О предложеној статусној промени Јавног предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење запослених.

Члан 55.

Јавно предузеће може променити облик организованости у други ако испуњава услове за оснивање тог облика организованости утврђен законом.

Одлуку о промени облика организованости Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

15. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 56.

Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције односно радног односа, као и две године после престанка функције, односно радног односа.

16. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 57.

Радници у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

Члан 58.

Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

17. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 59.

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се редовним обавешавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, о годишњим финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о именима директора, о организационој структури предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу.

Јавно предузеће ће информације и обавештења из претходног става, учинити доступне јавности и преко своје интернет странице.

18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 60.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа.

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са Статутом.

Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 61.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси Надзорни одбор односно директор Јавног предузећа.

Члан 62.

Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима Јавног предузећа.

Члан 63.

Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Јавног предузећа.

Члан 64.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

Члан 65.

Општим актима Јавног предузећа уређују се питања за која су законом и другим прописима и овим Статутом утврђено овлашћење односно обавеза Јавног предузећа за њихово уређење.

Члан 66.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 68.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа, а примењиваће се од дана давања сагласности од стране Оснивача.

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јовица Трајковић дипл.маш.инг.